Reklamácie

Reklamácie

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2) ZÁRUČNÁ DOBA
3) OPOTREBENIE TOVARU častým používaním
4) ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY TOVARU A ZÁRUKA
5) KDE ZAKÚPENÝ TOVAR REKLAMOVAŤ

6) POSTUP REKLAMÁCIE U PREDÁVAJÚCEHO
7) NEOPRÁVNENÉ REKLAMÁCIE1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

K tovaru je priložený originálny záručný list výrobcu, ak k tovaru priložený nie je, slúži ako záručný list Faktúra - daňový doklad, ktorý kupujúci dostane emailom vo formáte. Pdf po prevzatí a zaplatení tovaru.
Ak odberateľ zistí akékoľvek rozdiely medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (druh, množstvo, farba) je povinný nahlásiť túto skutočnosť čo najskôr (najneskôr do 3 dní) od fyzického prevzatia tovaru od kuriérskej spoločnosti. Rozdiely medzi objednaným a dodaným tovarom nahláste na email info@svethobby.sk

V prípade vyššie uvedeného má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci od predávajúceho požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Toto dojednanie neplatí v prípade, že kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Kupujúci má podľa vyššie uvedeného právo:
- Odstúpenie od zmluvy.
- Bezplatné uvedenie výrobku do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve formou opravy.
- Primeraným znížením kúpnej ceny po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.
- Náhradný dodaním tovaru.

2) ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba u každého konkrétneho výrobku, je záručnou lehotou pre koncového zákazníka (nakupujúcich nie na IČO). Záručná doba pre všetky osoby, ktoré používajú výrobky na účely podnikania alebo obchodu s daným výrobkom (nakupujícich na IČO) nie je stanovená Občianskym zákonníkom, ale konkrétnym dovozcom tovaru a preto sa od záručných údajov výrobkov uvedených na stránkach SVETHOBBY.SK môže líšiť. Minimálna záručná lehota pre koncových zákazníkov (nenakupujúcich na IČO) je zo zákona 24 mesiacov.


3) OPOTREBENIE TOVARU častým používaním

Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že záručná lehota sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru, ktoré vzniklo častým používaním. Kratšiu životnosť tovaru alebo jeho častí teda nemožno považovať za chybu a nemôže na neho byť uplatnená reklamácia.

4) ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY TOVARU A ZÁRUKA

U tovaru s priloženým originálnym záručným listom výrobcu (ďalej len ZL) nie je pri zaslaní cez kuriérsku spoločnosť vyplnený dátum platnosti záruky, údaje o predávajúcom, pečiatka a podpis predávajúceho. Záručný list nie je vyplnený priamo od predávajúceho, pretože kupujúci najskôr musí tovar riadne prevziať, zaplatiť a skontrolovať. Na základe vykonanej kontroly tovaru vyplňte dátum prevzatia od kuriérskej spoločnosti do záručného listu, alebo zašlite ZL s potvrdením o prevzatí na adresu firmy Igneus, s.r.o, Novostrašnická 46, 100 00 Praha 10, kde Vám záručný list vyplníme a orazený zašleme späť na vašu adresu.
Spoločne so záručným listom vždy uschovajte aj doklad o kúpe (Faktúra - daňový doklad) v internetovom obchode SVETHOBBY.SK.

Ak u tovaru nebol priložený originálny záručný list výrobcu, záručným listom sa rozumie Faktúra, ktorú obdržíte emailom vo formáte. Pdf.


DÔLEŽITÉ - vyplnenie dátumu do originálneho záručného listu výrobcu odporúčame až po uplynutí 7 dennej lehoty na vrátenie tovaru (platí len pri nákupe koncového zákazníka, nie na IČO). V prípade, že v originály záručného listu budú vyplnené údaje, nebude splnená podmienka pre vrátenie tovaru v lehote 7 dní bez udania dôvodu.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru av prípade poškodenia tovaru vyhotoviť s vodičom záznam o poškodení. Všetku zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu znáša prepravca a posielanie tovaru je poistené. Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru, alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim pri prevzatí tovaru od prepravcu kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že tovar dorazil nepoškodený vinou dopravy. Na následné nároky spôsobené vinou dopravy nemožno brať ohľad a budú zamietnuté.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak nie je možné vadu vzhľadom k povahe vady možné odstrániť. O tom, či je vada odstrániteľná, rozhodne autorizovaný servis a to písomnou formou. V prípade posúdenia a uznania neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu tovar vymenený za nový kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v:

* Prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním a to najmä:
* Porušenie ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare
* Používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom pre používanie tovaru (uvedené v dokumentácii tovaru)


5) KDE ZAKÚPENÝ TOVAR REKLAMOVAŤ

Práva zo zodpovednosti za vady na dodanom tovaru sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však na Slovensku spoločnosť, která zabezpečuje prípadné opravy tovaru tejto značky, alebo ak zabezpečuje servis priamo sám výrobca, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určenej na vykonanie záručnej opravy. Miesto uplatnenia záruky možno nájsť aj na originálnom záručnom liste výrobcu, ak ho výrobca k tovaru prikladá.

V záujme urýchlenia všetkých reklamácií žiadame zákazníkov o maximálne využívanie uplatnenia záručných opráv u autorizovaných servisných stredísk. Uplatnenie záruky u autorizovaného servisu Vám môže priniesť úsporu až niekoľkých dní, kedy tovar putuje od kupujúceho k predávajúcemu a od predávajúcemu na servisné stredisko. Ak táto možnosť nie je, uplatní kupujúci záruku u predávajúceho. V prípade, že neviete, kde reklamáciu uplatniť, radi vám všetky podrobnosti oznámime.
Prehľad servisných stredísk a kontaktných telefónov, kde Vám podajú všetky informácie o reklamácii nájdete tu alebo využite kontaktný email info@svethobby.sk


6) POSTUP REKLAMÁCIE U PREDÁVAJÚCEHO

Uistite sa ešte raz, že v balení s tovarom nebol priložený originál záručného listu od výrobcu, na ktorom by boli uvedené servisné strediská u ktorých je možné uplatniť reklamáciu. Ak záručný list priložený je a je uvedené servisné stredisko, telefonicky sa obráťte na pracovníkov, ktorí Vám ochotne poradia, ako postupovať pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie.

Ak originálny záručný list u tovaru nie je pripojený, možno informácie o servisnom stredisku získať na internetových stránkach výrobcu, prípadne na stránkach SVETHOBBY.SK.


Pri nahlásení reklamácie u predajcu budete kontaktovaný a bude vám oznámené číslo reklamačného protokolu a postup reklamácie. Ak bude možné odporučiť špecializované servisné stredisko, blízko vášho bydliska, pracovník Vám oznámi adresu a telefón tohto strediska.
Neposielajte TOVAR PREDTÝM AKO BUDETE KONTAKTOVANÝ PRACOVNÍKOM  Igneus, s.r.o.. Vystavujete sa tak riziku, že Váš tovar nebude prijatý na reklamáciu.
V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne predaný na reklamáciu predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené Tovar na reklamáciu zasielajte len v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, ktorý zabezpečí tovar proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy tovaru. Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Zásielku, ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená. Tovar na reklamáciu nesmie byť zaslaný na dobierku.

7) NEOPRÁVNENÉ REKLAMÁCIE

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúceho (len pri nákupe na IČO, keď nákup sa riadi obchodným zákonníkom) si môže účtovať skutočne vynaložené náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Neoprávnená reklamácia bude doložená správou servisného technika.Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Úvodná strana Kontakt
Košík      Košík je prázdny